OOSTENDE.NET ACCEPTABLE USE POLICY

ERKENNING EN AANVAARDING VAN HET OOSTENDE.NET ACCEPTABLE USE POLICY. (AUP) Alle klanten en/of gebruikers van Oostende.net en Daytona Internetdiensten dienen zich te houden aan onderstaande bepalingen.

WETTELIJK De server(s) van Daytona en Oostende.net mogen enkel gebruikt worden voor legale doelstellingen. Transmissie van materiaal dat inbreuk is op de Lokale, Belgische, Europese of internationale wetgeving via onze server is niet toegelaten. Dit is ondermeer maar niet uitsluitend elk materiaal van obscene aard, van bedreigende aard of materiaal waarop een copyright van toepassing is, alle activiteiten en informatie die in strijd is met het strafrecht of met de goede zeden o.a. reclame voor diensten van seksuele aard; aanslag op de goede zeden (pedofilie en kinderporno, bestialiteit, sadomasochisme, necrofilie); racisme en xenofobie; ontkenning van de genocide; kwaadwillige provocatie tot het plegen van misdaden en delicten; groeperingen van misdadigers; spelen en loterijen; verdovende middelen en psychotrope stoffen (bijvoorbeeld Internet-sites waar men in België verboden drugs en medicijnen kan bestellen), enz.

De gerechtelijke politie heeft een eigen website waar verschillende soorten van criminele activiteiten kunnen aangemeld worden op http://www.gpj.be.

Het feit dat de klant al dan niet op de hoogte was over de inhoud van het materiaal of de bestaande wetten en reglementen, verandert hieraan niets.

VERBODEN Het is ondermeer maar niet uitsluitend verboden gebruik te maken van onze servers voor elke activiteit die tot gevolg heeft : onwettig toegang te verkrijgen tot de gegevens op onze servers, de aangesloten netwerken; de werking van de Daytona- & Oostende.net-diensten te schaden of het gebruik of het prestatievermogen voor andere gebruikers in gevaar te brengen of te storen; de integriteit van computergegevens gedeeltelijk of volledig te vernietigen; de privacy van andere gebruikers in gevaar te brengen, enz...

Het is tevens verboden onze servers te gebruiken voor het uittesten van scripts (Perl, Cgi, enz.) & spamming
SPAMMING Het is verboden gebruik te maken van uw Oostende.net-dienst, email-account, website of server om grote getalen van ongevraagde e-mail berichten te versturen of om de respons van zulke berichten te ontvangen, of om hetzelfde bericht in grote getalen in niet-toepasselijke nieuwsgroepen te plaatsen , of meerdere malen hetzelfde bericht in dezelfde of verschillende nieuwsgroepen te plaatsen (ook "spamming" genoemd). Het is eveneens verboden electronische post of Usenet nieuws te gebruiken zodat dit storend is voor anderen (bijvoorbeeld "mail bombing"). Het gebruik van een Oostende.net-dienst, email-account, website of server om aankondigingen of berichten te plaatsen die ingaan tegen het charter van de nieuwsgroep of distributielijst is tevens verboden. Oostende.net- behoudt zich het recht om te bepalen of een bepaald bericht de nieuwsgroep of distributielijst schaadt of in het algemeen storend is. Klachten betreffende illegaal of oneigenlijk gebruik van het netwerk kunnen ons ofwel per brief ofwel per fax ofwel via E-mail toegezonden worden.
De gerechtelijke politie heeft een eigen website waar verschillende soorten van criminele activiteiten kunnen aangemeld worden op http://www.gpj.be.
Klachten over illegaal of oneigenlijk gebruik -van om het even welke aard- van de Daytona- & Oostende.net-diensten moeten schriftelijk gericht worden aan Oostende.net ofwel via email aan abuse@oostende.net.
Accounts en diensten aan klanten en gebruikers die zich bezondigen aan spamming kunnen zonder verwittiging, zonder recht op enige compensatie of schadeloosstelling en zonder terug betaling van de reeds voldane vergoedingen van onze servers verwijdert worden.
PRIVACY Oostende.net beschouwt alle verkeer van en naar de klant als eigendom van de klant. Dit verkeer zal niet gebruikt worden om: onwettig toegang te verkrijgen tot de gegevens van de klant; de integriteit van computergegevens van de klant gedeeltelijk of volledig te vernietigen; de privacy van de klant in gevaar te brengen. Oostende-net zal de inhoud van het verkeer van en naar de klant niet registreren of bekijken tenzij dit door de wettelijke instanties wordt gevraagd of indien dit nodig zou blijken om Oostende.net's rechten en eigendommen te beschermen en te verdedigen of onder buitegewone omstandigheden om de veiligheid van onze klanten, gebruikers en bezoekers en de gemeenschap te beschermen. De gegevens hieruit bekomen zullen confidentieel behandeld worden.
AANSPRA-
KELIJKHEID
Wanneer gebruik gemaakt wordt van Oostende.net- op een manier die tegenstrijdig is met de Acceptable Use Policy zullen de nodige acties ondernomen worden en zo nodig zal Oostende.net de transmissie verhinderen of beperken tot dat de klant conform deze Acceptable Use Policy handelt. De klant is aansprakelijk en zal Oostende.net schadeloos stellen voor elke schade-eis die voortvloeit uit het onrechtmatig gebruik door de klant en/of gebruiker van de Daytona- & Oostende.net-diensten dat niet conform de AUP regels is met een minimum bedrag van 5 000 BEF (plus BTW). Oostende.net kan door de klant en/of gebruiker op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld wanneer zij de transmissie verhinderd of beperkt overeenkomstig dit artikel.
BEPERKING Oostende.net behoudt zich het recht voor, om volgens eigen goedvinden het aantal verstuurde of ontvangen email-berichten via onze server(s) gedurende een bepaalde tijdsduur te beperken zonder de klant vooraf te moeten inlichten.
GRATIS DIENSTEN Oostende.net behoudt zich het recht voor, om gebruikers van onze gratis diensten tijdelijk of permanent uit te sluiten zonder daarvoor enige verklaring of schadevergoeding aan deze gebruikers verschuldigt te zijn. Oostende.net kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het tijdelijk of permanent niet actief zijn van onze gratis diensten.

Oostende.net behoudt zich het recht voor om gratis diensten tijdelijk of permanent te staken, te wijzigen zonder daarvoor aan de gebruikers eninge uitleg, schadevergoeding of compensatie te moeten geven.
WIJZIGINGEN Oostende.net behoudt zich het recht voor, om de bepalingen en voorwaarden van deze acceptable use policy te wijzingen. Oostende.net zal dit kenbaar maken aan de klant en/of gebruiker door dit bij de gebruikers login op de website te plaatsen of door de klant/gebruiker via email van deze wijzigingen op de hoogte te brengen.
Gebruikers en klanten die zich door deze wijzigingen niet gebonden willen voelen hebben het recht de overeenkomst met Oostende.net te verbreken en op terugbetaling van het nog niet gebruikte gedeelte van de door hen betaalde vergoedingen (uitgezonderd setup-kosten)
Bij verder gebruik van de Daytona- & Oostende.net-diensten na het ontvangen of geraadpleegd hebben van een bericht dat de AUP gewijzigd is zal dit worden beschouwd als het aanvaarden en gebonden zijn door deze nieuwe voorwaarden.
BEEINDIGING Oostende.net behoudt zich het recht voor, om volgens eigen goedvinden, indien de gebruiker en/of klant zich niet houdt aan de bepalingen in deze overeenkomst, de Daytona- & Oostende.net-diensten aan de klant, zonder terugbetaling van de betaalde maar nog niet (op-) gebruikte vergoedingen te staken Oostende.net zal niet nalaten om de bevoegde gerechtelijke diensten in te lichten bij ongeoorloofd gebruik van onze diensten en zal indien nodig zelf klacht neer leggen tegen gebruikers die gebruik maken van onze diensten voor onwettigeof ongeoorloofde praktijken.
De gebruiker zal zelf en volledig aansprakelijk zijn voor alle schade (rechtstreeks, onrechtstreeks, speciaal, per ongeluk, enz...) berokkend aan oostende.net, zijn servers, netwerk, andere gebruikers en het internet in zijn geheel ten gevolge van spamming of ander ongeoorloofd gebruik van onze diensten.
GESCHILLEN Alle geschillen tussen gebruikers en/of klanten enerzijds en Daytona, Oostende.net, en hun medewerkers anderzijds die niet in onderling overleg kunnen worden geregeld zullen enkel door de rechtbanken van het rechtsgebied Oostende beslecht worden.
ISPA  

© 1998 DAYTONA INTERNET SOLUTIONS
last modified 02/08/1998

webmaster@oostende.net